Social media:

NSFinance

Polskie biuro księgowe w UK

Home Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

 Administrator danych osobowych

Właścicielem serwisu: www.nsfinance.co.uk i administratorem danych osobowych jest NSFINANCE ACCOUNTS AND BOOKKEEPING LTD, OFFICE 60 LATTON BUSH CENTRE, CM18 7BL HARLOW, zarejestrowana w Companies House: 09492783 oraz zarejestrowana w Information Commissioner’s Office (ICO) pod numerem: ZA845132 zwana dalej FIRMĄ.

Dane osobowe zbierane przez FIRMĘ przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO/GDPR”) oraz w przepisach Wielkiej Brytanii “UK GDPR” i “Data Protection Act 2018”.
FIRMA zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Inspektor ochrony danych

FIRMA nie jest zobowiązana do wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z FIRMĄ pod adresem e-mail: office@nsfinance.co.uk

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności FIRMA zbiera i przetwarza dane osobowe – tj.: imię i nazwisko, data urodzenia, adres email, adres domowy, numer Pesel, numer NIP, numer NIN, numer UTR, dane dokumentu tożsamości, dane bankowe oraz wizerunek w następujących celach:

  • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez FIRMĘ jako administratora danych oraz za zgodą podmiotu danych osobowych:
    – sprzedaży produktów oraz świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług FIRMY, w tym także organizowania webinarów i E-konferencji, poprzez w szczególności: informowanie o wydarzeniach organizowanych przez FIRMĘ, lub w których FIRMA uczestniczy oraz o działalności FIRMY (np. w ramach newslettera), a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną: www.nsfinance.co.uk (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i lit.f UK GDPR);

(b) w celu wykonywania umów zawieranych przez FIRMĘ z klientami oraz w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z FIRMĄ (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b UK GDPR);

(c) przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na FIRMIE (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c UK GDPR).

Państwa prawa

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności FIRMY lub wykonanie usługi.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami.
Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody, w tym udzielonej poprzez zapisanie się do newslettera lub poprzez złożenie dyspozycji otrzymywania określonych informacji, w tym tematycznych alertów prawnych.

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu:

  • prawo do wycofania wyrażonej zgody
  • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
  • prawo ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  • prawo sprzeciwu
  • prawo do niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia usług księgowych.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby FIRMA przetwarzała Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do The Information Commissioner’s Office (ICO), który jest krajowym organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w UK. Skarga ta jest bezpłatna.

Okres przetwarzania

Dane osobowe – powierzone w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług lub sprzedaż produktów – będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację podmiotu danych przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane, a mianowicie do momentu upływu 6 lat od ustania umowy zawartej z Klientem, do chwili ustania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń .

Dane osobowe – powierzone w związku z uczestnictwem w webinarze lub E-konferencji, a także dane osobowe powierzone w celach marketingowych – będą przechowywane do czasu istnienia kanału You Tube oraz profili administratora w mediach społecznościowych, lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez podmiot danych.

Dane osobowe – powierzone w celu otrzymywania newslettera – będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację podmiotu danych przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane, a mianowicie do momentu upływu 6 lat od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z FIRMĄ, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing, podmioty świadczące usługi w zakresie call center i działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu FIRMY na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie FIRMY. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Wielką Brytanią i Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE – FIRMA zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

FIRMA, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz partnerami, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami FIRMY.

Dane zbierane automatycznie

Podczas korzystania przez Ciebie z serwisu internetowego FIRMY,  zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: adres URL, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.

Dane zbierane automatycznie przetwarzane są przez narzędzia:
– statystyki Google Analitycs z których korzystamy;
– statyski sieci reklamowej Google Adsense, z której korzystamy;
– serwisy Facebook, Instagram, YouTube, których wtyczkę zamieściliśmy.

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie podlegają automatycznemu profilowaniu

Data publikacji Polityki Prywatności: 20/04/2021 r.